Privatlivspolitik

Privatlivspolitik


Aasum Smedies

POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER1. Om privatlivspolitikken 

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig som kunde om, hvorledes Aasum Smedie  behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.


2. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Vores overordnede formål med at behandle dine personoplysninger er at administrere dine indkøb hos os. Herudover har vi til formål at forbedre og videreudvikle vores produkter og give dig en bedre kundeoplevelse. Dine personoplysninger er således nødvendige for at gennemføre konkrete handler, og herudover gør de os i stand til at udvikle og optimere vores produkter.


3 .Indsamling og typer af personoplysninger

Når du som kunde foretager et køb i vores virksomhed, registrerer vi nødvendige personoplysninger om dig i relation til dit kundeforhold. 


Vi indsamler dine personoplysninger på følgende måde og fra følgende kilder:


 • Du afgiver selv dine personoplysninger til os i forbindelse med et køb af vores produkter via en af vores medarbejdere.
 • De personoplysninger, som vi behandler om dig, udgør navnlig:  Firmanavn, adresse, telefonnr. mailadresse og kontaktperson
 • Oplysninger i tilknytning til transaktionen, herunder type af produktkøb,  pris,  købshistorik og betalingsmiddel.


4. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du handler med os. Vores behandling af dine personoplysninger sker altid i overensstemmelse med nationale og internationale regler og standarder.


Behandlingen af dine personoplysninger sker, når mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:


 • Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af den købsaftale, som du er part i og indgår i forbindelse med køb af vores produkter.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse for vores virksomhed, eksempelvis opbevaring af regnskabsmateriale i en given periode.
 • Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eksempelvis i tilfælde af en tvist om et givent produkt.
 • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, der vejer tungere end dine interesser. Vores legitime interesse kan f.eks. være at målrette vores tilbud til dig med henblik på forbedring af din kundeoplevelse


5. Modtagere af dine personoplysninger

Vi udveksler alene dine personoplysninger med de modtagere, som er nødvendige i forbindelse med dit kundeforhold hos os. Vi udveksler personoplysninger med følgende:


 • Banker og pengeinstitutter, når du foretager et køb hos os.
 • Vores samarbejdspartnere og leverandører, som vi har godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed.


Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS.   


6. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer alene dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysningerne behandles. Dine personoplysninger vil derfor bliver slettet i overensstemmelse med følgende procedurer:


 • Regnskabsoplysninger i forbindelse med dine køb vil blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.
 • Oplysninger, som du har afgivet i relation til spørgeskemaundersøgelser, vil blive slettet eller anonymiseret efter afrunding af undersøgelsen.


7. Dine rettigheder

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Det skal dog understreges, at nogle af rettighederne ikke er absolutte, men alene gælder under visse omstændigheder. 


7.1 Retten til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og i den forbindelse ret til information om:


 • Formålet med behandlingen.
 • Kategorierne af personoplysninger.
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen.
 • Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne.
 • Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Retten til at klage til Datatilsynet.
 • Hvorfra dine personoplysninger stammer.


7.2 Retten til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.


7.3 Retten til sletning

Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker samtykket tilbage.


7.4 Retten til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.


7.5 Retten til dataportabilitet

Når vores behandling foretages automatisk, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden forhandler.


7.6 Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.


Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du i øvrigt på ethvert tidspunkt ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk, at en tilbagetrækning af dit samtykke ikke vil berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for din tilbagetrækning af samtykket.


8.Spørgsmål og klage

Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os på:


CFB industri ApS

Rågelundvej 121

5240 Odense NØ

tlf. 6595 1305


CVR-nr. 44858614


Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet :


Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon 3319 3200


9.Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.


Udarbejdet d. 22.05.2018                                                 Næste revision :  August 2022