Aasum Miljøstation

Aasum Miljøstation

Alt miljøfarligt affald på et sted.

Med en Aasum Miljøsstation kan alt miljøfarligt affald opbevares lovligt og miljørigtigt.

Miljøstationen er fleksibel og kan indrettes, så den dækker det aktuelle behov for sortering ligesom den kan forsynes med effektiv punktudsugning over de enkelte fraktioner.


Kontakt os på 6595 1305 for nærmere information.


Aaasum miljøstation er udviklet og produceret med udgangspunkt i en mangeårig erfaring med at skabe de unikke og fleksible miljøløsninger, der samtidig modsvarer kundernes krav og behov, og med kundens sikkerhed for altid at efterleve lovgivningen på området for modtagelse og opbevaring af farligt og miljøfarligt affald.


Med aasum miljøstation er man sikret modtage- og opbevaringsfaciliteter til ”Alt på ét sted.” Modtage- og opbevaringsfaciliteterne er udviklet under stort hensyn til arbejdsmiljø og ergonomi for personalet, der i dagligdagen skal betjene miljøstationen, ligesom der er udviklet nye løsninger og teknologi omkring affaldshåndterings- og sorteringslogistik, samt et helt unikt automatisk brandslukningssystem, der sikrer miljøstationen, hele døgnet – året rundt.


Aaasum miljøstation er et økonomisk og praktisk alternativ til faste bygninger, da der ikke kræves byggetilladelse. Den er en fleksibel flytbar miljøløsning, der kan produceres og leveres efter kundernes individuelle behov, krav og ønsker.

Fordele og fleksibilitet...


    L
ukkede og UN– godkendte emballagesystemer til indsamling, opbevaring og transport af det miljøfarlige affald.


Effektiv punktudsugning med individuel placering.

Praktiske håndteringsfaciliteter for personalet.

Effektiv sorterings- og transportlogistik af det indsamlede affald.

Et effektivt og unikt brandslukningssystem, døgnet rundt – året rundt.